6 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

21.05.2016 tarih 29718 sayılı Resmi Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) yayımlanmıştır. İlgili tebliğde bazı değişiklikler yapılmış olup, yapılan değişikliklerden öne çıkanlar ve eklenenler karşılaştırmalı şekilde aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:

 

Fazla ve Yersiz Ödenen Verginin İadesi Konusu

 

KDV Uygulama Genel Tebliği'nin "Fazla veya Yersiz Ödenen Verginin İadesi" başlıklı I/C-1.1.2. bölümüne aşağıdaki paragraflar eklenmiştir:

 

  • "İndirim hakkına sahip mükelleflerin ithalat matrahında, ithalat işleminden sonra meydana gelen azalmalar (transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtıldığının tespit edildiği durumlar dâhil) nedeniyle fazla veya yersiz ödenen vergiler, bu mükellefler tarafından indirim hesaplarına alındığından iade edilmez. İthalat sırasında fazla veya yersiz ödenen bu vergiler ile ilgili olarak indirim hesaplarında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
  • Bu uygulama yurtdışından temin edilen hizmetlere (gayri maddi hak ödemeleri dâhil) ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen vergiler için de geçerlidir."

 

Böylelikle uluslararası şirketlerin karşılaştıkları ve ithalat matrahında ithalat işleminden sonra meydana gelen azalmalara bağlı olarak yaşanan indirim KDV sorunu çözüme kavuşturulmaktadır. Yapılan düzenleme ile mükellefler tarafından Hazineye intikal etmiş olan verginin indirim hesaplarına alınmasına izin verilmek suretiyle hem mükellefler nezdinde gereksiz tarhiyatlar önlenmekte, hem de fazla ödenen verginin iadesi, indirim yoluyla gerçekleştirilmektedir.

 

Mücbir Sebep Halinde Bulunulan Süre İçerisinde Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlarda Tevkifat Uygulanmayacağı Konusu

 

Aynı Tebliğin 2 nci maddesiyle, KDV Genel Uygulama Tebliğinin Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılarbaşlıklı (I/C-2.1.3.1) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

 

“213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.” 

 

Yapılan düzenlemeye göre, mücbir sebep halinde bulunulan süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarda tevkifat uygulanmayacaktır. 

 

Uluslararası Kuruluşlar ile Bunların Mensuplarına Sağlanacak KDV İstisnalarına İlişkin Yapılan Yeni Açıklamalar

 

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici 26. maddesinde;

 

"Ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşlara bağlı program, fon, temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşlarının resmî kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları, bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası; ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının Türkiye'deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre içinde katma değer vergisinden müstesnadır.

 

Birinci fıkrada yer alan istisnadan yararlanan kuruluşların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensuplarına Türkiye'de görevde bulundukları süre içinde yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları da katma değer vergisinden müstesnadır.

 

Bu maddede düzenlenen istisnalar dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise 32. madde hükümleri uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edilir." hükmü yer almaktadır.

 

Uygulama Genel Tebliği'ne eklenen "Uluslararası Kuruluşlar İle Bu Kuruluşlara Bağlı Program, Fon, Temsilcilik ve Özel İhtisas Kuruluşlarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna" başlıklı bölüm ile yukarıda yer verilen yasa hükmü çerçevesinde, uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşlara bağlı program, fon, temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetlerde istisna uygulamasının usul ve esasları belirlenmiştir. Ayrıca, uluslararası kuruluşların yönetici kadrolarında yer alan mensuplarının ödemiş oldukları KDV'nin nasıl iade edileceğine ilişkin açıklamalara da yer verilmiştir.

 

Ağaç ve Orman Ürünleri Tesliminde Tevkifat Uygulaması Konusu

 

Uygulama Genel Tebliği'nin "Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi" başlıklı I/C-2.1.3.3.6.1. bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

Söz konusu malların ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmaz. İthalatçılar tarafından yapılan teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilir.

Söz konusu malların ithalatçıları veya bu malları 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alanlar tarafından yapılan teslimlerde tevkifat uygulanmaz. Bu teslimlere ilişkin düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden/temin edilereküretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” veya “Teslim edilen mal 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve söz konusu malların ithalatına ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine veya bu malların 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alımına ilişkin fatura bilgilerineyer verilir

 

 

Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetlere İlişkin Verilen 3 No.lu Örnek Yürürlükten Kaldırılması

 

Aynı Tebliğin 12 nci maddesiyle, KDV Genel Uygulama Tebliğinin Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler başlıklı (II/F-4.9) bölümünde yer alan “Örnek 3” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bu  örneğe ilişkin Danıştay tarafından yürütmenin durdurulması kararı (Danıştay 4. Daire - 11/20/2014 Tarih ve Esas No: 2014/4833) verilmişti.

 

Yürürlükten Kaldırılan Örnek:

 

Örnek 3: Hazır betonun imal edilerek transmikserle dökülmesi işi, KDV uygulamasında inşaat taahhüt işleri kapsamında "hizmet" olarak değerlendirilmektedir. Bu hizmetin yurtiçinden serbest bölgedeki inşaatlar için verilmesi de mal teslimi olarak kabul edilemeyeceğinden KDV’ye tabi olacaktır.

 

YazımYanlışları

 

KDV Genel Uygulama Tebliği'nin daha açık ve anlaşılır olmasını teminen ilgili Tebliğ'de yer alan ve yanlış anlaşılmalara neden olan bazı ifadeler yayımlanan 6 seri numaralı Tebliğ ile değiştirilmektedir.

 
 
 

 

E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
Vergi ve tam tasdik konularındaki en yeni gelişmeleri takip etmek için ücretsiz üye olun.
ARAMA
İstediğiniz konuya daha hızlı ulaşmak ister misiniz? Bulmak istediğiniz konuyu aratınız.